BT-01: Procedure Legal Basis

Type

CODE

Fields

BT-01-notice

Procedure Legal Basis

BT-01(c)-Procedure

Procedure Legal Basis (ID)

BT-01(c)-Procedure-Scheme

Procedure Legal Basis (ID) Schemename

BT-01(d)-Procedure

Procedure Legal Basis (Description)

BT-01(d)-Procedure-Language

Procedure Legal Basis (Description) Language

BT-01(e)-Procedure

Procedure Legal Basis (NoID)

BT-01(f)-Procedure

Procedure Legal Basis (NoID Description)

BT-01(f)-Procedure-Language

Procedure Legal Basis (NoID Description) Language